Bluehill to:

podmiot łączący cechy thinktanku, grupy eksperckiej i firmy konsultingowej

Zobacz nasze projekty
Bluehill to:

grupa dostarczająca rozwiązania dla sektora government (publicznego), uczelni wyższych, instytucji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Sprawdź nasz zespół
Bluehill to:

dostawca usług posiadający kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie doradcze, badawcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, organizacyjne i operacyjne dla różnych branż

Zobacz nasze usługi/obszary
Bluehill to:

więcej niż nowa jakość na rynku, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynkowe w zakresie świadczenia profesjonalnych usług i dostarczania kompleksowych rozwiązań

Zobacz efekty naszej pracy
Nasi Partnerzy
Obszary

Przedsiębiorczość, innowacyjność, inicjatywy klastrowe

rozwój, optymalizacja kosztów działalności, potencjał innowacyjny, wsparcie rozwoju, sektor MŚP, procesy, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, usługi KSU, strategie klastrów, innowacyjność, finansowanie rozwoju

Rynek pracy i system edukacji

zatrudnienie, Krajowy System Kwalifikacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, badanie popytu na pracę, kwalifikacje zawodowe, jakość kwalifikacji w edukacji pozaformalnej, procesy zachodzące na rynku pracy, diagnoza zapotrzebowania na informacje, systemy kształcenia, badania wśród nauczycieli i uczniów, jakość kształcenia

Branża rolno-spożywcza, obszary wiejskie, rolnictwo

potencjał branży, strategie grup producenckich, wprowadzenie nowego produktu na rynek, powiązania kooperacyjne,zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, analiza konkurencji, wprowadzanie produktów, testowanie opakowań, promocja produktów, targi i wystawy, produkty ekologiczne, monitoring cen, pozycjonowanie produktów

Ochrona środowiska i ekologia

prognoza oddziaływania na środowisko, obszar Natura 2000, diagnozy środowiskowe, bezpieczeństwo ekologiczne,produkty ekologiczne, gospodarka odpadami, recykling, ekspertyzy środowiskowe, zarządzanie środowiskowe, opłaty i podatki ekologiczne, przepisy UE, edukacja ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, wpływ projektów i inicjatyw na środowisko

Turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, hotelarstwo

wyjazdy studyjne, specyfika rynków azjatyckich, postrzeganie marki miasta i regionu, opracowanie oferty produktowej,standardy usług w hotelarstwie, monitoring jakości obsługi, różnice kulturowe, promocja na targach turystycznych,agroturystyka, promocja regionu i produktów, produkty regionalne, badanie ruchu turystycznego, turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, hotelarstwo

Rozwój regionalny, strategie rozwoju oraz promocji

promocja miast i regionów, strategie rozwoju, plan zagospodarowania przestrzennego, rozwój obszarów wiejskich,wdrażanie regionalnych strategii innowacji, innowacyjność regionu, diagnoza i potencjał rozwoju, spotkania branżowe,promocje branżowe, strategie komunikacji, obsługa targów i punktów sprzedaży

Jakość usług publicznych (good governance) i życia mieszkańców

jakość, monitoring usług publicznych, rozwój usług publicznych, wpływ działań rynek pracy, partycypacja publiczna,ocena warunków i jakości życia mieszkańców, opracowanie trwałych mechanizmów wsparcia

Wsparcie i obsługa działań eksportowych, promocja polskich przedsiębiorstw, regionów oraz polskiej gospodarki, wejście na nowe rynki

wsparcie eksportu i targi branżowe, promocja regionów na rynkach zagranicznych, strefy ekonomiczne, wprowadzenie nowego produktu na rynek polski/zagraniczny, promowanie polskich produktów, inwestycje zagraniczne, współpraca miast partnerskich, wymiana handlowa, matchmaking, benchmarking

Transport, infrastruktura, budownictwo, przemysł

infrastruktura techniczna, proekologiczne rozwiązania w budownictwie, analizy rentowności inwestycji, ewaluacje programów infrastrukturalnych, studia wykonalności

Branża medyczna, farmaceutyczna i chemiczna

opinie, zwyczaje i zachowania pacjentów, badania wśród lekarzy, satysfakcja pacjentów, rynek leków, OTC, strategie rozwoju placówek medycznych, jakość obsługi w ośrodkach medycznych, aptekach, klinikach, testy nazw opakowań i spotów reklamowych

Sektor kreatywny, usługi nowoczesne, nowe technologie

nowoczesne technologie, badanie użyteczności stron / portali internetowych / aplikacji mobilnych, gryfikacja, game learning, systemy e-learningowe, desing

Energetyka, energia odnawialna

nowoczesne technologie, rozwiązania przyjazne dla środowiska, elektrownie wiatrowe, energetyka cieplna, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, odnawialne źródła energii

Projekty
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem zamówienia było określenie min. 4 produktów/usług, ustalonych w porozumieniu ze zleceniodawcą, które WCE będzie mogło dostarczać/świadczyć w perspektywie 2017-2022 r. oraz przygotowanie modelu biznesowego dla każdego ze zdefiniowanych wcześniej produktów.


ANALIZA POTENCJALNYCH PRODUKTÓW/USŁUG ORAZ PRZYGOTOWANIE MODELI BIZNESOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU WCE

Ministerstwo Środowiska

Głównym celem badania była identyfikacja efektów wszystkich projektów zabezpieczania brzegów morskich zagrożonych erozją realizowanych w ramach działania 2.2. II osi POIiŚ 2007-2013, w tym wskazanie rekomendacji odnośnie kontynuacji wsparcia projektów dot. ochrony brzegów morskich w osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020.


BADANIE EWALUACYJNE PT. EFEKTY PROJEKTÓW ZABEZPIECZANIA BRZEGÓW MORSKICH ZAGROŻONYCH EROZJĄ – PERSPEKTYWA POIIŚ 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Projekt miał na celu opracowanie Programu rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.


Opracowanie dotyczące rozwoju turystyki

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Celem badania było Wykonanie ekspertyzy pt.: ,,Analiza potencjału eksportowego producentów taboru transportowego, sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) i budowlanego"


Wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy potencjału eksportowego

Urząd Miasta Warszawa

Projekt miał na celu opracowanie formularzy dobrych praktyk oraz fiszek modeli szkoleniowych związanych z zarządzaniem miejscami dziedzictwa kulturowego a także sporządzenie raportu z metodologii pozyskiwania danych do opracowania powyższych dokumentów.


Opracowanie formularzy dobrych praktyk oraz fiszek modeli szkoleniowych

Projekt polegał na analizie rynku chińskiego oraz przeprowadzeniu warsztatów dotyczących współpracy z potencjalnymi partnerami z Chin.


Analiza rynku chińskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Badanie sektora motoryzacji w województwie podkarpackim, angażujące wszystkich interesariuszy tego sektora (m.in. przedsiębiorców, administrację publiczną, w tym przedstawicieli systemu wdrażania RIS3, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry).


Przeprowadzenie badania i opracowanie ekspertyzy sektora motoryzacyjnego w województwie podkarpackim

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Szkolenie odbyło się w ramach Pomorskiego Forum turystycznego w dniach 13-14 maja 2016 r. w Słupsku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branży turystycznej doskonaląc swoją wiedzę na temat potrzeb klienta, etyki obsługi klienta oraz technik sprzedaży.


Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Komunikacja w relacjach z klientem – diagnoza potrzeb klienta, kultura i etyka w obsłudze klienta oraz proaktywne techniki sprzedaży”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Przedstawienie istniejącego w Wielkopolsce potencjału do inwestowania w branże związane z produkcją żywności i produkcję rolną o charakterze niespożywczym na potrzeby biosurowców dla różnych gałęzi przemysłu


„Analiza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego dla branży spożywczej”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem niniejszego badania była identyfikacja zagrożeń i ryzyk realizacji projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”


„Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Badanie służące pomiarowi kapitału intelektualnego regionu.


„Kapitał intelektualny Mazowsza – aktualizacja badania potencjału regionu”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Celem głównym badania jest ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych od początku realizacji Programu, zgodnie z Planem Komunikacji.


„Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”

Ministerstwo Gospodarki

Analizie poddano nisze rynkowe w kontekście importu produktów dla zidentyfikowanych rynków.


„Opracowanie analizy dotyczącej zidentyfikowania pozaunijnych rynków perspektywicznych”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Opracowanie tożsamości marki regionu kujawsko-pomorskiego wraz z programem działań marketingowych


„Opracowanie tożsamości marki regionu kujawsko-pomorskiego wraz z programem działań marketingowych”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Celem było przedstawienie aktualnej diagnozy, analizy jakościowej i ilościowej klastrów Mazowsza w kontekście bieżących potrzeb wzmacniania i sieciowania tych struktur jako czynników wpływających na wzrost konkurencyjności regionu.


„Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Identyfikacja produktów regionalnych w regionie o szczególnym potencjale do promocji Mazowsza jako regionu innowacyjnego oraz opracowanie na tej podstawie rekomendacji i modelu współpracy JST, społeczeństwa i przedsiębiorstw.


„Świadomość innowacyjna, produkty regionalnei markeiting terytorialny na Mazowszu”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ekspertyza dotyczy istotnego dla mieszkańców terenów wiejskich zagadnienia tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem. W tym przypadku pracy w obszarze agroturystyki i turystyki wiejskiej.


„Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Projekt skupiał się wokół kapitału społecznego na obszarach wiejskich oraz możliwości wykorzystania go do rozwoju regionalnego


„Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność – badania, spotkanie audytoryjne i publikacja”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Analiza pt. „Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

W ramach projektu opracowano przewodnik, który ma ułatwiać przedsiębiorcom zainteresowanym rozwojem swoich firm w województwie podkarpackim zrozumienie realiów regionalnego rynku, a tym samym zachęcić ich do inwestowania właśnie na Podkarpaciu.


Analiza pt. Podkarpackie dla Inwestorów – PRZEWODNIK EKSPORTERA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Ilościowe i jakościowe rozpoznanie i pogłębiona wiedza na temat potencjału i jakości małopolskich inicjatyw klastrowych


badanie inicjatyw Klastrowych w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Celem badania było poszerzenie wiedzy i aktualizacja informacji na temat poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza i rozwoju internacjonalizacji ich działań rynkowych oraz wpływu na rozwój innowacyjności Mazowsza.


Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Celem badania było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie działań wspierających innowacyjność, rozwiązań innowacyjnych na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim


Dobre praktyki w zakresie wspierania innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ośrodki KSI KSU oferują usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na podstawie standardu świadczenia przedmiotowych usług, który został opracowany wspólnie z PARP.


Ewaluacja ex-post projektu systemowego PARP ” Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych” – realizowanego w ramach poddziałania 5.2 PO IG

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Badanie polegało na przeprowadzeniu porównawczej analizy kosztów funkcjonowania obu systemów wsparcia i ocenie ich skuteczności


Ewaluacja podażowego i popytowego systemu kształcenia umiejętności pracowników MŚP –na przykładzie województwa małopolskiego

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kompleksowa organizacja konferencji na prawie 150 osób, przygotowanie zaproszeń i materiałów konferencyjnych, zapewnienie moderatora, cateringu, oświetlenia, nagłośnienia, dekoracji sali, przygotowanie filmu podsumowującego realizację projektu.


Kompleksowa organizacja konferencji podsumowującej efekty realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach V osi priorytetowej POIiŚ „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowanie strategii prowadzenia badań, które miałyby na celu monitorowanie i aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji województwa


Opracowanie planu (strategii) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, w tym inteligentnej specjalizacji Mazowsza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Opracowanie strategii prowadzenia badań, które miałyby na celu monitorowanie i aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji województwa


Opracowanie planu (strategii) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, w tym inteligentnej specjalizacji Mazowsza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Plan badań mających na celu monitorowanie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza musi być powiązany z przyjętymi w tym dokumencie celami. Celem głównym strategii jest zwiększenie innowacyjności Mazowsza, prowadzące do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności w skali UE.


Opracowanie planu (strategii) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, w tym inteligentnej specjalizacji Mazowsza

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Projekt realizowany w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim


Opracowanie Strategii funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w województwie lubelskim

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organizacja 8 konferencji szkoleniowych w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.


Przygotowanie i organizacja ośmiu jednodniowych konferencji szkoleniowych pod roboczą nazwą „Zarządzanie marketingowe zasobami przyrodniczymi”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Przedmiotem badania w ramach niniejszego projektu była diagnoza pozaformalnego kształcenia ustawicznego realizowanego na terenie województwa mazowieckiego oraz jego powiązanie z potrzebami regionalnego rynku pracy.


Realizacja badania pt. „Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy”

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Realizacja badania pt. „Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy”

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Opolszczyzny jako centrum subregionu Polski południowo-zachowniej w perspektywie przyciągania biz


Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Opolszczyzny

Kujawsko-Pomorskie COIE

Analiza atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego w branży chemicznej


Analiza atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego w branży chemicznej

Województwo Podlaskie

Analiza sytuacji inicjatyw klastrowych w województwie podlaskim


Analiza inicjatyw klastrowych

Województwo Lubelskie

Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego


Analiza potencjału absorpcyjnego

Województwo Wielkopolskie

„Analiza w zakresie potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z województwa wielkopolskiego”


Analiza potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw z Wielkopolski

Województwo Lubelskie

Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu


Analiza potencjału naukowo-badawczego

Województwo Lubelskie

Badanie potrzeb informacyjnych


Analiza potrzeb informacyjnych

Województwo Mazowieckie

Analiza przedsiębiorczości akademickiej i spin off, w tym programów akademickich dotyczących przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką


Analiza przedsiębiorczości akademickiej i spin-off

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Analiza rynku spamu w Polsce i innych krajach


Analiza rynku spamu

Agencja Rozwoju Mazowsza S. A.

Aktualizacja opracowania "Raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego"


Atrakcyjność inwestycyjna Mazowsza

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową i chorujących psychicznie


Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami

Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych

Klimat inwestycyjny w Polsce w 2014


Klimat inwestycyjny w Polsce w 2014

Efekty

5 zrealizowanych do tej pory projektów badawczych dla NBP

9 grup fokusowych dotyczących kreacji i promocji budowy Marki Wielkopolski

Ogólnopolskie badanie metodą CAPI na próbie 1980 zrealizowanych w sądach

350 przeszkolonych osób z branży turystycznej – różnice kulturowe, rozpoznawanie potrzeb, budowanie oferty i relacji biznesowych z partnerami i turystami z rynków azjatyckich

badanie postrzegania miasta jako marki na 5 rynkach europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Hiszpania oraz Kaliningrad) oraz wśród mieszkańców i środowisk opiniotwórczych

Analiza potencjału innowacyjnego branży rolno-spożywczej na bazie 400 przedsiębiorstw z obszarów wiejskich na terenie Mazowsza

Ocena ponad 400 klientów i potencjalnych klientów wpływu działań promocyjnych na opinię o turystyce wiejskiej/agroturystyce, prognoza podaży oraz wykonanie spójnej koncepcji promocji obszarów wiejskich

Świadomość ekologiczna przedsiębiorców oraz analiza potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce

1000 mieszkańców Polski, 400 przedstawicieli władz lokalnych – Analiza stanu partycypacji publicznej na terenie polskich gmin

1200 przebadanych pracowników socjalnych wzakresie świadczenia usług pomocy społecznej

230 opinii przedsiębiorców umożliwiło identyfikację zależności między rozwojem infrastruktury środowiskowej a wzrostem popytu na rynku pracy

4000 Gospodarstw Domowych – ocena warunków i jakości życia mieszkańców jednego z województw

Metody

Badania ilościowe

Badania jakościowe

wywiady indywidualne IDI

telefoniczne wywiady indywidualne ITI

wywiady grupowe FGI

FGI on-line

Diady / triady

CAPI

CATI

CAWI PAPI Panele internetowe

Wywiady face-to-face

Konsultacje społeczne

Warsztaty kreatywne

Panele eksperckie

Hall testy

Feasililibty study

Studia przypadku

Szkolenia specjalistyczne

Analizy wskaźnikowe

Analizy SWOT

Analizy czynnikowe

Desk research

Pomiary pre i post test

Analizy wrażliwości

Ewaluacje ex-ante

Ewaluacje ex-post

Ewaluacje on-going

Mystery Shopping

Mystery Calling

Strategie rozwoju

Analizy branżowe

Metoda delficka

Obserwacje (nie)uczestniczące

Organizacja promocji

Strategie promocji i komunikacji

E-learning

Mediacje

Wizyty studyjne

Misje gospodarcze

Audyty

Etnografia
Newsy
Realizacja monitoringu innowacyjności przedsiębiorstw sierpień 2022 August 2022

Dobiega końca realizacja badania pn.Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rzecz PARP. Jest to wieloletnie cykliczne badanie. Unikalnym elementem badania jest pomiar poziomu dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za pomocą syntetycznego Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI).

Badanie jest elementem działań związanych z prowadzeniem monitoringu Narodowego Systemu Innowacji (NSI) w ramach projektu pozakonkursowego Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB (poddziałanie 2.4.1 POIR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Raport z badania lipiec 2022 July 2022

Zachęcamy do zapoznania się z „raportem z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku” przygotowanym przez Bluehill Sp. z.o.o na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/raport-z-badania-jakosciowego-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych/raport-z-badania-jakosciowego-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych

Realizacja projektu czerwiec 2022 June 2022

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania ewaluacyjnego – Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Materiał jest dostępny na stronie:

https://rpo.wzp.pl//o-programie/przeczytaj-sprawozdania-raporty-analizy/raporty-z-badan-ewaluacyjnych/raport-koncowy-z-badania-ewaluacyjnego-rola-rpo-wz-we-wzmacnianiu

Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej gmin województwa lubuskiego grudzień 2018 December 2018

Zakończył się projekt realizowany na zlecenie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pod nazwą: Analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych. Celem badania była ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej i poziomu rozwoju gmin województwa lubuskiego, a także analiza trendów w tym zakresie.  W ramach badania nastąpiła identyfikacja występujących w gminach problemów, wyzwań i potencjałów rozwojowych. Do tej pory zrealizowaliśmy już pięć projektów dla tego Urzędu.

Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe trzech województw grudzień 2018 December 2018

Firma Bluehill pracuje nad kolejnym badaniem dla Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Badanie pn. „Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego”, miało na celu analizę i ocenę wpływu depopulacji na możliwości rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w perspektywie do 2030 roku (w kontekście społecznym, gospodarczym i przestrzennym) oraz wypracowanie i oszacowanie sposobów wdrożenia rozwiązań minimalizujących skutki depopulacji w badanych regionach

Analiza branży fotonicznej w województwie lubelskim grudzień 2018 December 2018

Bluehill rozpoczął kolejny projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja badania pn.: „Analizy potencjału i możliwości rozwoju inwestycji i komercjalizacji w obszarze fotoniki w województwie lubelskim”

Cykl warsztatów w ramach LodzkieGO listopad 2018 November 2018

Zakończyliśmy cykl warsztatów w ramach programu LODZKIE GO!  Warsztaty miały na celu wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę dotyczącą wybranych sześciu rynków. Tym czasem zapraszamy do udziału w naborze w projekcie. Więcej informacji o dalszych etapach projektu znajdą Państwo na stronie: https://go.lodzkie.pl/ a także http://tvtoya.pl/catchuptv/show/koniunktura,16752

Broszura informacyjna: LodzkieGO

PAIH EXPO 2018 listopad 2018 November 2018

Pod koniec października, zarząd Bluehill wziął udział w PAIH EXPO 2018 – Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Na formu zaprezentowano obraz oferty publicznej (zwłaszcza Zagranicznych Biur Handlowych Agencji), kierowany do polskich firm w zakresie wsparcia ich aktywności biznesowej i implementacji projektów na rynkach zagranicznych, w szczególności – pozaeuropejskich.

Zaproszenie do LodzkieGO październik 2018 October 2018

Mamy przyjemność zachęcić do udziału w programie LodzkieGO, który daje małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego możliwość rozwijania lub rozpoczęcia działalności międzynarodowej, a dzięki temu wzmacnia ich stały i długotrwały rozwój. Więcej informacji na stronie: https://go.lodzkie.pl/

Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych październik 2018 October 2018

W październiku zakończył się projekt, realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. przedmiotem zamówienia było zrealizowanie badania ewaluacyjnego pn.: ,,Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020″

Konferencja Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów październik 2018 October 2018

Na zaproszenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów, Bluehill wziął udział w corocznej konferencji Rady i zaprezentował możliwości uzyskania wsparcia w obszarze internacjonalizacji dla firm z branży. Dodatkowo firma Bluehill uczestniczyła w Gali Dyplomowej Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Udział w Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi październik 2018 October 2018

Na początku października zarząd firmy Bluehill na zaproszenie organizatorów, uczestniczył w XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi. Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski. Więcej informacji na stronie: https://forum.lodzkie.pl/

Zaproszenie na VIII, jesienna edycję Smart City Forum – Odkryj miasto na nowo! sierpień 2018 August 2018

Samochody elektryczne, a nawet więcej… współdzielone samochody autonomiczne. Dodajmy do tego zintegrowane węzły przesiadkowe, a podróż upłynie szybko, bezproblemowo i prawie bez naszego udziału! Na końcu płatność bezgotówkowa i powstaje nowoczesna wizja intermodalności transportu. Scenariusz prosto z science fiction? A może po prostu zagadnienia, które zostaną poruszone podczas jednego z paneli w ramach VIII edycji Smart City Forum. Już 19-20 września 2018 r., w Sheraton Warsaw Hotel odbędzie się podróż do miasta przyszłości, bezpiecznego i komfortowego dla mieszkańców, korzystającego z najnowszych rozwiązań technologicznych. Będzie to wyprawa jak najbardziej fascynująca i merytoryczna, na pokład której zabierzemy przedstawicieli firm zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami oraz reprezentantów administracji rządowej i samorządowej – musisz tylko do niej dołączyć, żeby nie zostać w tyle.

Na Kongresie nie zabraknie tematów o niskoemisyjności, intermodalności transportu, zagospodarowania przestrzennego oraz strategii innowacyjnych technologii. Debaty będą odpowiadały na najbardziej aktualne i ważne pytania dotyczące rozwoju miast przyszłości, a za ich merytoryczne przygotowanie odpowiada rada programowa pod przewodnictwem Macieja Bluja, Wiceprezydenta Miasta Wrocław.

Kongres realizowany jest w ramach działalności grupy MMC Polska, organizującej prestiżowe konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe w Polsce dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Wszelkie informacje na temat Smart City Forum można uzyskać za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: www.smartcityforum.pl oraz profili społecznościowych na portalach facebook oraz twitter.

Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim lipiec 2018 July 2018

W lipcu zakończył się projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Przedmiotem zamówienia było zrealizowanie badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.”

Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP czerwiec 2018 June 2018

Bluehill rozpoczął kolejny projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przedmiotem zamówienia będzie realizacja badania ewaluacyjnego pn.: ,,Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020″

Ocena wsparcia udzielonego w ramach Działania 4.1 ,,Badania naukowe i prace rozwojowe” – NCBR maj 2018 May 2018

W maju firma Bluehill na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prowadzi prace w ramachbadania pn.: Ocena wsparcia udzielonego w ramach Działania 4.1 ,,Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 ,,Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem

Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w Województwie Lubuskim kwiecień 2018 April 2018

Rozpoczął się kolejny projekt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Firma Bluehill prowadzi prace w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020.”

Badanie potrzeb informacyjnych i możliwości pozyskania danych potrzebnych do monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowsza marzec 2018 March 2018

Celem badania było przeprowadzenie badania aktualnych potrzeb informacyjnych w podziale na poszczególne obszary inteligentnej specjalizacji oraz zidentyfikowanie uzasadnionych źródeł danych i zdefiniowanie zakresu możliwych do pozyskania danych koniecznych do monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowsza, zgodnie z bieżącymi potrzebami i trendami.
Badanie zostało przeprowadzone w dwóch częściach:
• badawczej, której celem jest zgromadzenie, analiza i selekcja danych empirycznych dotyczących efektywności wsparcia przedsiębiorstw w ramach wskazanych osi priorytetowych,
• kreacyjnej, w której zostaną opracowane rekomendacje.

Ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych – PFON marzec 2018 March 2018

W marcu firma Bluehill na zlecenie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych zakończyła prace nad wykonaniem oceny przewidywanych skutków społeczno gospodarczych dla proponowanych rekomendacji proponowanych do wprowadzenia w 12 poniższych politykach publicznych:

1. administracja publiczna
2. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
4. finanse publiczne
5. Gospodarka
6. Informatyzacja
7. instytucje finansowe
8. Łączność
9. Sprawiedliwość
10. sprawy wewnętrzne
11. sprawy zagraniczne
12. transport

Ocena przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych dla Akademia Pedagogiki Specjalnej marzec 2018 March 2018

Zakończył się kolejny projekt na zlecenie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Przedmiotem zamówienia było wykonanie oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych dla proponowanych rekomendacji proponowanych do wprowadzenia w 12 poniższych politykach publicznych:
1. kultura fizyczna,
2. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
3. nauka,
4. oświata i wychowanie,
5. praca,
6. rodzina,
7. rozwój regionalny,
8. rozwój wsi,
9. szkolnictwo wyższe,
10. turystyka,
11. zabezpieczenie społeczne,
12. zdrowie

Zakończenie kompleksowego projektu doradczo-badawczego dla Ministerstwa Sprawiedliwości styczeń 2018 January 2018

Zakończony został kompleksowy projekt doradczo-badawczy pn.„Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym” dla Ministerstwa Sprawiedliwości.
Głównym celem projektu było usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym poprzez opracowanie katalogu usług i standardowych procedur obsługi interesanta oraz opracowanie koncepcji wdrożenia nowego modelu komunikacji opartego o standaryzację procesów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.
Projekt obejmował swoim zakresem zarówno duży komponent badawczy (ponad 2000 wywiadów i wizyt), jak i szereg prac eksperckich w postaci opracowania Standardów Obsługi Interesanta, katalogów usług i procedur, koncepcji biznesowej wdrożenia CBOI, studium wykonalności wdrożenia CBOI czy przygotowania aktu prawnego. Łącznie opracowano ponad 15 produktów.

Badania marki i wizerunku dla Urzędu Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego grudzień 2017 December 2017

Przy współpracy z jedną z wiodących agencji marketingowych z Poznania Bluehill przeprowadził badania wizerunku i marki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego .
Zrealizowano badania marketingowe obecnego wizerunku Marki w ramach zadania pn. „Program kreacji i promocji budowy Marki Wielkopolski” wykorzystując zarówno technikę desk research, jak i badania ilościowe i jakościowe przeprowadzone na respondentach z Wielkopolski i pozostałych regionów kraju, a także na obcokrajowcach.
Badania pomogły m.in. ocenić nowe gospodarcze logo regionu.

To kolejne w ostatnich latach doświadczenie w obszarze w obszarze marki terytorialnej i wizerunku regionu zrealizowane przez Bluehill.
W portfolio spółki znajdują się już projekty w tym zakresie dla m.in. województw zachodniopomorskiego (LINK), lubelskiego, kujawsko-pomorskiego (LINK), podkarpackiego, mazowieckiego czy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a także Polskiej Organizacji Turystycznej (LINK).

Ewaluacja programów edukacyjnych NBP grudzień 2017 December 2017

Konsorcjum w składzie z firmą Bluehill zakończyło projekt ewaluacyjny dla Narodowego Banku Polskiego dotyczący programów edukacyjnych. Wyniki badania posłużą do usprawnienia programów edukacyjnych.

Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych dla WUP w Warszawie grudzień 2017 December 2017

Zakończono prace w ramach projektu pn. „Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I POWER” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
Celem badania była ocena systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I PO WER pod kątem jego spójności, trafności, skuteczności i efektywności.

Analiza pojawiających się nowych, obiecujących sektorów w Wielkopolsce grudzień 2017 December 2017

W grudniu firma Bluehill zakończyła prace nad wykonaniem analizy pojawiających się nowych, obiecujących sektorów w Wielkopolsce dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Celem analizy było określenie najbardziej obiecujących dla Wielkopolski sektorów pojawiających się w ramach KET i ICT oraz sektorów kreatywnych oraz przygotowanie rekomendacji odnośnie wprowadzenia ewentualnych zmian w zapisach Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 dotyczących obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski.

Ocena potencjału eksportowego województwa lubuskiego listopad 2017 November 2017

Za nami spotkanie zorganizowane przez Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Głównym tematem spotkania była ocena potencjału eksportowego województwa lubuskiego oraz  podsumowanie misji gospodarczych. Jednym z prelegentów był Dyrektor Zarządzający Bluehill  Artur Kowalczyk. Spotkanie miało także na celu podsumowanie dotychczasowych misji, a także wymianę doświadczeń, która miała pomóc w organizacji kolejnych wyjazdów lubuskich przedsiębiorców. Na sali obecni byli m.in. radni, przedstawiciele sejmiku, przedsiębiorcy oraz IOB. Więcej informacji oraz fotorelację znajdą Państwo pod linkiem: http://lubuskie.pl/news/22201/27/Lubuskie-wsparcie-dla-eksportu/

Bluehill na II Ogólnopolskim Kongresie Ewaluacji październik 2017 October 2017

20 października 2017 roku odbył się wspierany przez Bluehill II Ogólnopolski Kongres Ewaluacji organizowany przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Tegoroczny Kongres był ogólnopolskim wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli firm badawczych, instytutów badawczych, instytucji publicznych, osób zainteresowanych ewaluacją oraz studentów.

Kongres umożliwiał uczestnictwo zarówno w roli słuchacza, jak również czynnego uczestnika w dyskusji. Wydarzenie składał się z części wykładowej w formie prezentacji, panelu dyskusyjnego, oraz warsztatów dotykających problematyki badań i rynku ewaluacji w Polsce.

Warsztaty i panele dyskusyjne zostały podzielone na trzy części a uczestnicy mieli do wyboru takie tematy jak:

  • Ewaluacja w obszarze bezpieczeństwa
  • Ewaluacja w pomocy społecznej
  • Ewaluacja w obszarze kultury
  • Ewaluacja w edukacji osób dorosłych
  • O czym powinni porozmawiać ewaluatorzy – refleksje nad ewaluacją w oparciu o analizę raportów dot. wdrażania EFS w Polsce
  • Ewaluacja zrównoważonego rozwoju, czyli ewaluator w antropocenie
Bluehill wspiera ewaluacje w Polsce październik 2017 October 2017

Mamy przyjemność zachęcić do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Ewaluacji, którego jednym z Mecenasów jest Bluehill.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20 października 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Więcej informacji na stronie: http://pte.org.pl/2017/09/10/ii-ogolnopolski-kongres-ewaluacji/

 

Udział w międzynarodowym warsztacie strategicznym wrzesień 2017 September 2017

W wrześniu zarząd firmy Bluehill uczestniczył, na zaproszenie międzynarodowej firmy konsultingowej, w warsztacie strategicznym w Warnie w Bułgarii, w którym udział wzięli przedstawiciele Partnerów z 10 krajów

Zakończenie pierwszej tego typu analizy przepływów międzygałęziowych w skali kraju sierpień 2017 August 2017

Zakończony został też projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pn. „Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie Śląskiem do roku 2020”

Celem badania było uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat możliwości rozwoju zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych (technologicznych) oraz specjalizacji inteligentnych w województwie śląskim. Badanie stanowi również odpowiedź na konieczność określenia możliwości rozwojowych aktorów ekosystemu innowacji w kontekście procesów rozwoju technologicznego województwa śląskiego.

Rozpoczęcie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy sierpień 2017 August 2017

Rozpoczął się kolejny projekt na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Firma Bluehill prowadzi prace w ramach Badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Osi Priorytetowej I POWER.

Realizacja badania ewaluacyjnego w obszarze programów edukacyjnych lipiec 2017 July 2017

Konsorcjum Bluehill, Quality Watch oraz Evalu realizuje badanie ewaluacyjne w obszarze programów edukacyjnych na rzecz Narodowego Banku Polskiego.

Rozpoczęcie strategicznego projektu dla Ministerstwa Sprawiedliwości czerwiec 2017 June 2017

W czerwcu konsorcjum Bluehill i Quality Watch rozpoczęło realizację strategicznego projektu w obszarze obsługi interesanta w sądach powszechnych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym”. Głównym celem zadania jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, a tym samym zapobieżenie istniejącej dysproporcji , zarówno w sposobie obsługi interesantów, jak również w zakresie informacji przekazywanej interesantom przez poszczególne sądy.

Bluehill na wydarzeniu innowacyjnym Impact’17 maj 2017 May 2017

W maju firma Bluehill przyjęła zaproszenie i uczestniczyła w Impact’17 – jednym z najważniejszych wydarzeń innowacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej.  Przez dwa dni w Krakowie spotykali się przedstawiciele setek firm i organizacji z obszarów new-tech, by wspólnie zastanowić się nad szansami i zagrożeniami economy 4.0. Głównym tematem wydarzenia były wszelkiego rodzaju innowacje i ich wpływ na gospodarkę Polski. Dyskusje toczyły się również na ścieżkach: science to business, fintech&e-commerce, energy&resources, mobility, entrepreneurship.

Opracowanie modelu realizacji działania 2.4 dla Ministerstwa Rozwoju kwiecień 2017 April 2017

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Bluehill prowadzi prace w ramach wykonania ekspertyzy pn. Propozycja modelu realizacji działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Zakończenie projektu przewidziane jest na przełom kwietnia i maja.

Analiza przepływów międzygałęziowych kwiecień 2017 April 2017

Na zlecenie Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Bluehill prowadzi prace w ramach badania ewaluacyjnego pn. ,,Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie śląskim do roku 2020″.

Analiza potencjału eksportowego dla Województwa Świętokrzyskiego marzec 2017 March 2017

W marcu Bluehill zakończyło prace nad Analizą potencjału eksportowego przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego prowadzących działalność w ramach sektorów głównych inteligentnych specjalizacji regionu –nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W efekcie badania powstał raport składający się z opracowania 4 specjalizacji regionu: nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, sektor metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, zasobooszczędne budownictwo.

Bluehill dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. styczeń 2017 January 2017

Zakończył się kolejny projekt Bluehill Sp. z o. o. i Quality Watch Sp. z o. o. dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. pn. „Raport i diagnoza przedsiębiorczości gmin – województwo warmińsko-mazurskie”. Celem badania, było opracowanie raportu na temat przedsiębiorczości gmin na przykładzie 46 gmin z województwa warmińsko-mazurskiego wraz z ich diagnozą pod względem obsługi inwestora. W raporcie przeprowadzona została diagnoza JST w Polsce pod względem obsługi inwestora i działań pobudzających przedsiębiorczość, a także skupiono się na  analizie 5 przykładów dobrych praktyk powstałych w toku audytów w JST zrealizowanych przez ekspertów PAIH.

Rozwój turystyki w województwie Lubelskim grudzień 2016 December 2016

W grudniu Bluehill w konsorcjum z Synergią Sp. z o.o. zakończył realizację kolejnego projektu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Przeprowadzono badania obrazujące obecne trendy w turystyce oraz ocenę oferty turystycznej województwa lubelskiego przez turystów. W ramach projektu 24 października w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjno-warsztatowe, które dotyczyło ww. opracowania oraz podczas, którego zostały zaprezentowane zebrane informacje.

Zakończenie projektu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. grudzień 2016 December 2016

Wraz z końcem roku firma Bluehill zakończyła kolejne przedsięwzięcie. Ekspertyza polegała na opracowaniu formularza dobrych praktyk zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego, opracowaniu fiszek modeli szkoleniowych związanych z zarządzaniem miejscami dziedzictwa kulturowego oraz sporządzeniu raportu z metodologii pozyskiwania danych do opracowania powyższych dokumentów. Podczas tworzenia raportu zostały wykorzystane m.in. artykuły dotyczące dziedzictwa kulturowego, strony internetowe organizacji zajmujących się kulturą, raporty dotyczące zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce oraz wiele innych.

Zaproszenie do udziału w Polsko – Kazachstańskim spotkaniu biznesowym listopad 2016 November 2016

Firma Bluehill w imieniu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej pragnie zaprosić Państwa do udziału w Polsko-Kazachstańskim Spotkaniu Biznesowym, które odbędzie się 1 grudnia 2016 w Sali konferencyjnej hotelu Novotel Warsaw. W spotkaniu wezmą także udział firmy koreańskie oferujące zróżnicowane produkty i usługi. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt pod adresem ewelina.gadek@pkihp.pl

Spotkanie Nowy Jedwabny Szlak – nowe perspektywy biznesowe dla Polski październik 2016 October 2016

Firma Bluehill wzięła udział w spotkaniu NOWY JEDWABNY SZLAK – NOWE PERSPEKTYWY BIZNESOWE DLA POLSKICH FIRM organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Hong Kong Economic and Trade Office. Spotkanie odbyło się 5 października i dotyczyło perspektyw biznesowych dla polskich firm. Poruszane zostały m.in. kwestie prowadzenia działalności gospodarczej w Azji, funkcjonowania polskich firm w realiach azjatyckich czy ekspansji polskiej żywności na rynek chiński.

Zakończenie projektu dotyczącego brzegów morskich listopad 2016 November 2016

Bluehill zakończył badanie ewaluacyjne pt. Efekty projektów zabezpieczania brzegów morskich zagrożonych erozją – perspektywa POIiŚ 2007-2013. W efekcie badania powstał raport, który zawiera wskazania rekomendacji dla kontynuacji wsparcia ochrony brzegów morskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).

Branża turystyczna województwa lubelskiego wrzesień 2016 September 2016

Obecnie Bluehill wraz z Synergią zajmują się opracowaniem „Programu rozwoju turystyki w województwie lubelskim do 2020 roku z perspektywą do 2030 r.” Celem projektu jest wyznaczenie nowych działań w zakresie turystyki dla organów samorządu. Opracowanie ma także zachęcać do podejmowania kroków mających na celu rozwój branży turystycznej przez społeczności lokalne, podmioty obsługi ruchu turystycznego oraz samorządy lokalne.

Sektor motoryzacyjny województwa podkarpackiego sierpień 2016 August 2016

W sierpniu Bluehill zakończyło prace nad badaniem oraz opracowaniem ekspertyzy sektora motoryzacyjnego w województwie podkarpackim na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Projekt angażował wszystkich interesariuszy tego sektora (m.in. przedsiębiorców, administrację publiczną, w tym przedstawicieli systemu wdrażania RIS3, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry). W efekcie badania powstał raport stanowiący uzasadnienie wyłonienia motoryzacji jako nowej inteligentnej specjalizacji regionu.

Publikacje

Badanie ewaluacyjne pn. Efekty projektów zabezpieczania brzegów morskich zagrożonych erozją – perspektywa POIiŚ 2007-2013.

Głównym celem badania była identyfikacja efektów wszystkich projektów zabezpieczania brzegów morskich zagrożonych erozją realizowanych w ramach działania 2.2. II osi PO IiŚ 2007-2013, w tym wskazanie rekomendacji odnośnie do kontynuacji wsparcia projektów dotyczących ochrony brzegów morskich w osi priorytetowej II PO IiŚ 2014-2020. Aby główny cel został osiągnięty, wskazano trzy następujące cele szczegółowe:
I: Zasadność realizowania projektów dotyczących zabezpieczenia brzegów morskich zagrożonych erozją;
II: Skuteczność realizowanych projektów dotyczących zabezpieczenia brzegów morskich zagrożonych erozją;
III: Efektywność realizowanych projektów dotyczących zabezpieczenia brzegów morskich zagrożonych erozją.

http://www.ewaluacja.gov.pl/media/32140/RKBrzegiPOIiS.pdf

Opracowanie analizy pt. Podkarpackie dla „PRZEWODNIK EKSPORTERA” Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Opracowanie „Przewodnik dla eksportera”, to publikacja która przybliży kwestie związane z różnymi rodzajami strategii wchodzenia na rynki zagraniczne oraz dostępu do rynków zagranicznych. Opracowanie zawiera takie informacje jak: wybrane rynki europejskie oraz zagadnienia eksportowe dotyczące województwa podkarpackiego.

http://www.coi.rzeszow.pl/pl/opracowania/

Realizacja badania pt. „Kształcenie ustawiczne a potrzeby mazowieckiego rynku pracy”

Przedmiotem badania w ramach niniejszego projektu była diagnoza pozaformalnego kształcenia ustawicznego realizowanego na terenie województwa mazowieckiego oraz jego powiązanie z potrzebami regionalnego rynku pracy. Cele szczegółowe projektu ogniskowały się wokół czterech głównych obszarów, tj. Kierunki kształcenia pozaformalnego, na które jest zapotrzebowanie na mazowieckim rynku pracy; Określenie strategii szkoleniowych realizowanych przez pracodawców, instytucje edukacyjne i uczestników kształcenia; Charakterystyka pracodawców inwestujących w szkolenie pracowników, a także źródła finansowania i stopień wykorzystania środków publicznych na kształcenie pracowników; Procedury zapewniania jakości stosowane w instytucjach edukacji pozaformalnej i diagnoza potencjału tych instytucji.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Raporty/Ksztalcenie_ustawiczne.pdf

„Charakterystyka, potencjał i jakość małopolskich inicjatyw klastrowych”

Głównymi celami badań w ramach usługi były: identyfikacja i weryfikacja inicjatyw klastrowych w Małopolsce; charakterystyka inicjatyw ze względu na główne zmienne dotyczące m.in.: ich formy organizacyjno-prawnej, reprezentowanej specjalizacji, liczby zrzeszonych członków i struktury w klastrach, zatrudnienia w podmiotach gospodarczych udzielających się w klastrach; pogłębienie wiedzy na temat potencjału i jakości inicjatyw klastrowych funkcjonujących w regionie Małopolski; identyfikacja oczekiwań koordynatorów inicjatyw klastrowych, jak również członków klastrów wobec instytucji kreujących i wdrażających politykę klastrów regionie.

http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/Ma%C5%82opolskie-inicjatywy-klastrowe.pdf

„Badanie klientów i usługodawców usługi pilotażowej KSU w zakresie finansowania zwrotnego oraz usługi PK KSU”

Celem prac badawczych w ramach zamówienia było dostarczenie informacji wspierających podjęcie decyzji o wspieraniu ze środków publicznych pilotażowej usługi w zakresie finansowania zwrotnego – czyli przejście od fazy pilotażu tej usługi do zapewnienia jej systemowego wsparcia lub rezygnacji z niego po fazie testowania lub modyfikacji zakresu usługi oraz dostarzenie wiedzy pozwalającej na ocenę usług świadczonych w Punktach Konsultacyjnych KSU oraz ewentualne zaprojektowanie nowych usług około biznesowych dla przedsiębiorstw osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

https://www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Documents/RK_finansowanie_zwrotne.pdf

„Badania wizerunku i rozpoznawalności Województwa Zachodniopomorskiego”

Celem badania była pogłębiona analiza wizerunkowa Województwa Zachodniopomorskiego, w tym: postrzeganie regionu na poziomie racjonalnym/poznawczym oraz na poziomie emocjonalnym przez mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego i innych mieszkańców Polski, analiza postrzegania wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego na tle innych regionów Polski, identyfikacja najważniejszych, najgłębiej zakorzenionych pozytywnych i negatywnych skojarzeń z regionem, określenie „znaków rozpoznawczych” Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanie osób – kandydatów na ambasadorów Województwa Zachodniopomorskiego, identyfikacja słabości w wizerunku regionu, identyfikacja kluczowych cech wizerunku Województwa, w czym tkwi jego siła, jak oddziałuje na odbiorcę, jaką unikalną korzyść oferuje konsumentom.

Link do raportu

„Charakterystyka, potencjał i jakość małopolskich inicjatyw klastrowych”

Głównym celem interwencji w perspektywie fnansowej 2014-2020 było „wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

Link do raportu

„Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu”

Badanie miało na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Należy podkreślić, że wyciągnięte wnioski i rekomendacje z analiz znalazły zastosowanie nie tylko dla kończącego się projektu, ale dla całego systemu monitorowania wdrażania RIS w województwie mazowieckim. Raport został opracowany przez zespół ekspertów w oparciu o analizę danych zastanych, przeprowadzone wywiady IDI z ekspertami w zakresie RIS oraz zorganizowany panel ekspertów. Jednym z najważniejszych efektów prac była identyfikacja i klasyfikacja ryzyk związanych z funkcjonowaniem regionalnego systemu monitoringu innowacyjności. Łącznie zidentyfikowano 11 ryzyk, które podzielono na kategorie . Zidentyfikowane ryzyka poddano ocenie wpływu na system monitoringu  oraz opracowano wnioski i rekomendacje w zakresie przeciwdziałania wystąpienia/łagodzenia skutków wystąpienia tych ryzyk. Przedmiotem niniejszego badania była identyfikacja zagrożeń i ryzyk realizacji projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, związanych nie tylko z konstrukcją i zasadą funkcjonowania system monitoringu, ale również m.in. kierunkami badań, sposobem pozyskiwania danych, rodzajem i formatem zbieranych danych w sytuacji różnych podejść do tematu oraz dublowania się systemów na poziomie kraju. Również zmiana Regionalnych Strategii Innowacji spowodowała pojawienie się/zmianę ryzyk monitorowania innowacyjności regionów. Zidentyfikowane ryzyka poddane zostały hierarchizacji.

Link do raportu

„Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu”

Celem było przedstawienie aktualnej diagnozy, analizy jakościowej i ilościowej klastrów Mazowsza w kontekście bieżących potrzeb wzmacniania i sieciowania tych struktur jako czynników wpływających na wzrost konkurencyjności regionu.

Link do raportu

„Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego”

Niniejsze opracowanie jest częścią projektu, którego celem jest identyfikacja inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzec z inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020). Strategia inteligentnej specjalizacji definiowana jest jako krajowa lub regionalna strategia innowacji, której zasadniczym celem jest budowa przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój potencjału badawczego i innowacyjnego ukierunkowany na rozwój przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych i parków technologicznych . W swych zamierzeniach strategia inteligentnej specjalizacji dąży do spójnego i unikalnego wykorzystania pojawiających się szans oraz rozwiązań rynkowych.
Celem badań realizowanych w ramach I etapu Projektu jest analiza trendów rozwojowych, diagnoza potencjałów, identyfikacja specjalizacji regionalnych oraz sporządzenie katalogu rekomendacji wzmacniających zarówno wyłonione potencjały województwa lubuskiego jak i zidentyfikowane obszary specjalizacji regionalnej. Przedmiotem badania są potencjały i specjalizacje regionalne natomiast podmiotem badania jest województwo lubuskie w swych granicach administracyjnych. Poszczególne cele opracowania zostały zrealizowane dzięki połączeniu ilościowych i jakościowych metod badawczych, w szczególności przy użyciu technik heurystycznych.

http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2014/07/Raport.I-Specjalizacje-regionalne-wojew%C3%B3dztwa-lubuskiego.pdf

„Standardy zarządzania klastrem”

W ramach projektu opracowane zostały standardy zarządzania klastrem. Następnie przeprowadzono spotkania konsultacyjne m.in. z koordynatorami klastrów oraz warsztaty testujące z przedstawicielami klastrów z równych branży, by określić, na ile opracowane standardy są możliwe do spełnienia na różnych etapach rozwoju klastra.

Link do raportu

„Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy”

Głównym celem badania była diagnoza sytuacji grupy młodych osób (18-29 lat), które nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą na poziomie poszczególnych powiatów oraz całego województwa mazowieckiego oraz jego poszczególnych powiatów. Celem aplikacyjnym badania było stworzenie narzędzia do monitorowania sytuacji młodych osób na mazowieckim rynku pracy.

Link do raportu

Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność – badania, spotkanie audytoryjne i publikacja

Celem ogólnym projektu była Identyfikacja poziomu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, jako elementu kapitału społecznego wsi, w celu wykorzystania go w procesie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnych społeczności w oparciu o podejście LEADER.

Link do raportu

Ewaluacja podażowego i popytowego systemu kształcenia umiejętności pracowników MŚP –na przykładzie województwa małopolskiego

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja podażowego i popytowego systemu kształcenia umiejętności pracowników MŚP – na przykładzie województwa małopolskiego.

Cele szczegółowe to:

1) Przeprowadzenie porównawczej analizy kosztów funkcjonowania obu systemów wsparcia.

2)Ocena użyteczności zastosowanego procesu weryfikacji instytucji szkoleniowych (pod kątem spełniania MSUES) dla planowanego popytowego systemu na lata 2014-2020

3)Ocena i weryfikacja racjonalności i trafności sposobu wyliczenia ryczałtu na dofinansowanie szkoleń

4)Ocena adekwatności udzielanego wsparcia do potrzeb przedsiębiorców w systemie popytowym  i podażowym, a także poziomu obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorcę w związku z ubieganiem się o środki EFS na rozwój pracowników w obu systemach.

Link do raportu

Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego

Celem badań realizowanych w ramach tego etapu Projektu było określenie rekomendowanych obszarów inteligentnych specjalizacji dla województwa lubuskiego w oparciu o zidentyfikowane potencjały regionu (gospodarcze, społeczne, instytucjonalne, przestrzenne oraz przyrodniczo-kulturowe) oraz w oparciu o identyfikację potencjału technologicznego w regionie. W ramach tego etapu badań dokonano gruntownej oceny specjalizacji regionalnych województwa lubuskiego.
Ocena potencjału miała na celu wyłonienie obszarów inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, czyli obszarów o:
– największym potencjale rozwoju w przyszłości,
– zakotwiczonych w regionie i korzystających z potencjałów regionu,
– innowacyjnych oraz posiadających potencjał do tworzenia i wdrażania innowacji w przyszłości.

http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2014/08/Raport.II-Obszary-inteligentnych-specjalizacji-wojew%C3%B3dztwa-lubuskiego.pdf

Przewodnik Eksportera – Podkarpackie dla inwestorów

Publikacja zawiera najważniejsze informacje i porady skierowane do inwestorów planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Link do raportu

RAPORT Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności

Raport przedstawia wyniki badań „Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności”. Badania zostały zrealizowane na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego między innymi przez Ekspertów współw ramach projektu pn. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”.

Celem projektu było uzyskanie kompleksowej wiedzy nt. podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych, funkcjonujących w sektorze rolno-spożywczym województwa lubelskiego, w celu zwiększania wartości dodanej w regionalnym łańcuchu produkcji i sprzedaży żywności.

Metodologia badań obejmowała różne metody i narzędzia badawcze, z których część miała innowacyjny charakter:
1. Analiza danych statystycznych (przede wszystkim dane GUS).
2. Analiza danych zastanych (m.in. dokumenty o charakterze strategicznym, raporty badawcze, publikacje).
3. Badania CATI na grupie podmiotów (1500) reprezentujących sektor rolno-spożywczy województwa lubelskiego
(produkcja rolna, przetwórstwo spożywcze, produkcja napojów oraz obrót hurtowy i detaliczny produktami rolnymi,
żywnością i napojami).
4. Panel ekspertów zorganizowany dwukrotnie (pierwszy w celu weryfi kacji metodologii badań oraz drugi – na potrzeby
wypracowania rekomendacji i wniosków końcowych).
5. Analiza studiów przypadku dwudziestu sieci powiązań w sektorze rolno-spożywczym województwa lubelskiego. Dobór
do analizy miał charakter celowy, a kryteriami były m.in.: znaczenie gospodarcze dla sektora rolno-spożywczego w woj.
lubelskim, opinia ekspertów oraz złożoność powiązań. W ramach analizy studiów przypadku, oprócz wywiadów IDI,
wykorzystano analizę sieci wartości wg modelu Verny Allee

http://rszzg.lubelskie.pl/documents/10181/51110/Analiza+podmiot%C3%B3w+oraz+powi%C4%85za%C5%84%20kooperacyjnych+w+sektorze+rolno-spo%C5%BCywczym+w+kontek%C5%9Bcie+zarz%C4%85dzania+regionalnym+%C5%82a%C5%84cuchem+dostaw+%C5%BCywno%C5%9Bci/e4c2c56e-3990-430a-82c9-d120b5e58f79

RAPORT „Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego”

Raport pogłębiony pt. „Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego”
przygotowany został przez ekspertów Bluehill na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach programu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

RAPORT

RAPORT Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań

Raport zawiera wyniki badań „Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań”. Badania zostały zrealizowane na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu pn. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”.
Celem badania było uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat potencjału absorpcyjnego podmiotów z województwa lubelskiego, funkcjonujących w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w zakresie wdrażania nowych rozwiązań i technologii w kontekście rozwoju biogospodarki, jako wiodącej specjalizacji województwa lubelskiego.

Badania objęły między innymi takie aspekty, jak:
• analiza podmiotów z sektora rolno-spożywczego w kontekście zbadania poziomu ich konkurencyjności i zdolności do absorbowania nowej wiedzy i rozwiązań, jak również kondycji ekonomicznej i fi nansowej;
• analiza rozkładu przestrzennego podmiotów z branży rolno-spożywczej w województwie lubelskim;
• analiza działalności innowacyjnej, w tym zaplecza techniczno-organizacyjnego podmiotów;
• analiza poziomu i form współpracy podmiotów z branży rolno-spożywczej z jednostkami badawczo-rozwojowymi, wraz z oceną dostępnego potencjału technicznego i ludzkiego po stronie jednostek naukowych

http://rszzg.lubelskie.pl/documents/10181/51110/Analiza+potencja%C5%82u+absorpcyjnego+podmiot%C3%B3w+dzia%C5%82aj%C4%85cych+w+bran%C5%BCy+przetw%C3%B3rstwa+rolno-spo%C5%BCywczego+w+zakresie+wdra%C5%BCania+nowych+technologii+i+rozwi%C4%85za%C5%84/ac3aeae7-a870-4f28-a803-446a318e52ec

RAPORT: Badanie potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020

Raport końcowy z badania pogłębionego Badanie potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 został przygotowany przez ekspertów Bluehill na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą.
Bezpośrednią przesłanką do przeprowadzenia badania była konieczność zdiagnozowania potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Uzyskane wyniki są podstawą do uruchomienia systemu monitorowania RSI WL, w tym określenia docelowych wartości wskaźników monitorujących jej wdrażanie oraz oddziaływanie na gospodarkę.
Cele szczegółowe badania objęły takie elementy, jak:
– Opracowanie metod pomiaru poszczególnych wskaźników monitorowania RSI WL i wskazanie źródeł danych, istniejących lub takich, które dopiero należy stworzyć (np. elementów kwestionariuszy, scenariuszy, procedur dla systemu informatycznego RSZZG itp.).
– Określenie wartości bazowych (najbardziej aktualnych w przypadku wskaźników autorskich lub z ostatniego dostępnego roku w przypadku wskaźników statystycznych) wszystkich wskaźników wykorzystywanych do monitorowania RSI WL.
– Określenie potencjalnego wpływu RSI WL na realizację poszczególnych wskaźników (a więc możliwości osiągania poszczególnych wskaźników przez działania zaplanowane w RSI WL), ponieważ wiele wskaźników jest realizowanych przez różne działania, w tym działania na szczeblu krajowym lub unijnym. Tam, gdzie było to możliwe, należało określić strukturę realizowanych już działań przyczyniających się do osiągania wartości poszczególnych wskaźników.
– Określenie wartości docelowych wszystkich wskaźników w różnych horyzontach czasowych (na koniec 2017, 2020 i 2022 roku) wraz z określeniem potencjalnego wpływu realizacji RSI WL na ich osiągnięcie.

RAPORT

Strategia funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Usługa polegała na opracowaniu strategii na poziomie wojewódzkim. Prace przebiegły trzyetapowo:
1. Wstępne założenia przyjęte w ramach projektu „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim” oraz ogłoszonego zamówienia,
2. Diagnoza kluczowych jednostek organizacyjnych UMWL i partnerów ROT WL
(analiza desk research, wywiady nieustrukturyzowane)
3. Diagnoza ROT w innych województwach połączona z identyfikacją dobrych praktyk
(analiza desk research, warsztaty z udziałęm KOT i ROT z innych regionów)
Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu to: Analiza diagnostyczna, Strategia funkcjonowania ROT WL, Baza źródeł danych

Link do raportu

Wyciąg z raportu „Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego”

Jest to wyciąg czyli zbiór i streszczenie najistotniejszych informacji z raportu „Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego”

http://rpo2020.lubuskie.pl/wp-content/uploads/2014/08/Wyci%C4%85g-z-raportu-%E2%80%9EObszary-inteligentnych-specjalizacji-wojew%C3%B3dztwa-lubuskiego%E2%80%9D.pdf

Analiza spamu w Polsce

Konsorcjum firm Bluehill Sp. z o. o. i Quality Watch opracowało ostatnio Analizę rynku spamu w Polsce na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Raport jest już dostępny dla szerszej publiczności – został ostatnio opublikowany na stronie UKE. Zawarta jest w nim rynku spamu w Polsce, historię tego zjawiska, najczęściej spotykane rodzaje spamu, ale także metody jak z nim walczyć i przepisy, które mówią o tym, co w danym kraju może za spam uchodzić, a co jest dopuszczane przez prawo. Zapraszamy do lektury!

Link do raportu

Ekspertyza dotycząca analizy i oceny trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki

Przedmiotem ekspertyzy była analiza i ocena trafności i skuteczności przekazu informacyjno-promocyjnego w kontekście potrzeb informacyjnych z zakresu turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.

Zgodnie z przyjętym dokumentem „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”, wzmocnienie przekazu promocyjnego oraz zwiększenie popytu na usługi turystyczne wymaga stworzenia systemu marketingu turystycznego.

Kluczowym elementem jest planowanie strategiczne działań marketingowych. W obszarze turystyki wiejskiej konieczne jest budowanie brandingu obszarów wiejskich jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Aby było to możliwe, wskazane jest podejmowanie usystematyzowanych działań promocyjnych, wpisujących się w szerszą strategię promocyjną, zwiększającą świadomość oferty turystycznej obszarów wiejskich.

http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=50433

EKSPERTYZA: Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej

Konsorcjum Bluehill i Quality Watch opracowało na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ekspertyzę, która miała na celu ocenę zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej.

Głównym celem prowadzonych badań było dokonanie syntetycznej analizy skuteczności i efektywności działań podejmowanych w celu poprawy efektywności przekazu informacyjnego w zakresie turystyki wiejskiej realizowanego z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji (strony i portale internetowe), ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „małe projekty” w zakresie utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowania i wydania publikacji, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 20131 .

Link do raportu

Badanie potencjału innowacyjnego obszarów wiejskich regionu Mazowsza

Celem ogólnym badania było dokonanie analizy potencjału innowacyjnego obszarów wiejskich w województwie mazowieckim oraz opracowanie, na jej podstawie, rekomendacji dotyczących inteligentnej specjalizacji Mazowsza w odniesieniu do przemysłu rolno-spożywczego – określenie możliwych specjalności obszarów wiejskich w województwie mazowieckim.

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultopisy/406/3/1/raport_koncowy-8.07.2013-ostateczny.pdf

Koniec I edycji szkoleń: „Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynków: chińskiego, japońskiego i indyjskiego?”

Zakończyła się I edycja Cyklu Szkoleniowo-Edukacyjnego „Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynków: chińskiego, japońskiego i indyjskiego?” w ramach Komponentu „C” działania 6.3 „Lubię Polskę” POIG. W pierwszym etapie odbyło się 5 szkoleń. Cztery z nich dotyczyły rynku chińskiego (w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu) oraz jedno szkolenie dotyczyło rynku japońskiego (w Warszawie). Uczestnikami szkolenia byli przede wszystkim touroperatorzy, hotelarze oraz przedstawiciele zrzeszeni w regionalnych oraz lokalnych organizacjach turystycznych oraz przedstawiciele samorządu.

https://www.pot.gov.pl/aktualnosci/koniec-i-edycji-szkolen-jak-przygotowac-sie-do-przyjecia-turystow-z-rynkow-chinskiego-japonskiegoi-indyjskiego/

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex ante projektu nr Life 10 INF /PL/677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiotem badania była ewaluacja ex-ante projektu nr Life 10 INF /PL/677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”, który jest współfinansowany ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 w śród społeczeństwa polskiego. Grupę docelową projektu stanowi ogół społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem:

  • władz jednostek samorządu terytorialnego z badanych obszarów, na których funkcjonuje Natura 2000, a także innych osób, takich jak przedsiębiorcy, osoby opiniotwórcze (np. przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń), naukowcy,
  • mieszkańców gmin objętych analizowanymi obszarami Natura 2000,
  • organizacji pozarządowych, których działalność dotyczy sieci Natura 2000.
http://www.gdos.gov.pl/files/LIFE/ex-ante-na-str-pl.pdf

„Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno gospodarczych – gruntowne zdiagnozowanie regionalnego systemu ochrony środowiska, mające doprowadzić do oceny funkcjonowania i możliwości integracji decyzyjnej sytemu ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego wraz ze wskazaniem obszarów wymagających podjęcia działań ze strony władz regionu”

Badanie „Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno – gospodarczych” zostało zrealizowane w ramach projektu „Strategiczne zarządzanie zmianami – nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy” i ma służy skutecznemu wdrażaniu i monitorowaniu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”. Zleceniodawcą był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj –sierpień 2012 r. Celem badania było „gruntowne zdiagnozowanie regionalnego systemu ochrony środowiska, mające doprowadzić do oceny funkcjonowania i możliwości integracji decyzyjnej systemu ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego wraz ze wskazaniem obszarów wymagających podjęcia działań ze strony władz regionu”.

 

http://strategicznezmiany.slaskie.pl/files/zalaczniki/2012/08/27/1313661625/1346068053.pdf

Poradnictwo Prawne i obywatelskie w Polsce stan obecny i wizje przyszłości

Publikacja powstała między innymi w oparciu o badania przeprowadzone przez Quality Watch przy użyciu różnorodnych techników zarówno jakościowych jak i ilościowych.

http://www.isp.org.pl/publikacje,1,597.html

Raport – ‚Strategia komunikacji marketingowej na rynkach szwedzkim i holenderskim’

W okresie luty 2011 – czerwiec 2011 firmy Quality Watch i Bluehill przeprowadziły międzynarodowy projekt, który na celu miał opracowanie Strategii Komunikacji marketingowej na rykach szwedzkim i holenderskim zgodnie z założeniami zawartymi w Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008—2015.

Komponentami badania były: szczegółowa analiza desk research oraz badania jakościowe w formie zogniskowanych wywiadów grupowych – FGI (w Amsterdamie, Den Bosh, Sztokholmie oraz Göteborgu) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych – IDI (wśród szwedzkich i holenderskich touroperatorów).

Przedmiotem projektu były m.in.: analiza informacji o obecnym wizerunku turystycznej marki Polski na rynkach: holenderskim i szwedzkim, analiza otoczenia konkurencyjnego turystycznej marki Polski, pozyskanie wiedzy o konsumentach: zrozumienie motywów zachowań i postaw, poznanie systemu wartości, określenie najistotniejszych elementów wizerunku marki, priorytetowych produktów turystycznych oraz grup docelowych i najlepszych kanałów komunikacji w Holandii i Szwecji.

Celem badań było opracowanie na ich podstawie Raportu zawierającego rekomendacje dotyczące komunikacji turystycznej marki Polski na rynkach: holenderskim i szwedzkim, zgodnie z wymienionymi powyżej celami Projektu w formie Strategii Komunikacji Marketingowej dla rynków szwedzkiego i holenderskiego.

link
Kontakt
KONTAKT
Nasi Kklienci